Indhold:

 

Foreningens vedtægter

 

 

Download vedtægterne her

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter

 

for Parcelforeningen

 

Trankær Mose Ib og Ic

 

 

 

 

 

§ 1

 

Navn og hjemsted

 

 

Foreningens navn er Parcelforeningen Trankær Mose Ib og Ic

 

Parcelforeningen har hjemsted i Århus Kommune. Foreningen skal stedse holde Magistratens 2. Afdeling underrettet som sin adresse.

 

 

§ 2

Formål

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som ejendoms ejere under Storparcel Ib og Ic i henhold til lokalplan 723. Parcelforeningen er forpligtet til at tage skøde på Storparcellernes intern friarealer, samt veje og stier beliggende indenfor storparcellerne Ib og Ic. Overdragelsen sker vederlagsfrit og i takt med byggemodningens færdiggørelse.

 

Parcelforeningen skal vedligeholde arealerne og kan selv fastsætte nærmere regler herfor. Indtil arealerne overdrages til Parcelforeningen påhviler vedligeholdelsen ejeren.

 

Foreningen har til opgave at varetage ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne inkl.  stier indenfor område Ib og Ic.

 

Enhver ejere af en boligenhed indenfor lokalplanens storparceller nr. 1b og 1c skal være medlemmer af Parcelforeningen.

 

Parcelforeningens bestyrelse er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser.

 

Parcelforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

 

 

§ 3

 

Medlemmernes forhold til foreningen og fordelingstal

 

Parcelforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.

 

Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder betales der kontingent for hver boligenhed.

Foreningens indtægter fremkommer primært i form af kontingent, som betales med en ligelig fordeling blandt antallet af boligenheder, i Parcelforeningens område.

 

Stk.1 Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

 

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtigelserne.

 

 

 

§ 4

Kontingenter og andre bidrag

 

Regnskabsåret løber fra 1. januar – 31. december, første gang dog fra Parcelforeningens stiftelse til 31. december 2010.

 

Bestyrelsen udarbejder for hvert år et budget for det følgende regnskabsår.

 

På budgettet kan der medtages henlæggelser til bestemte formål f.eks. fornyelses- og istandsættelsesarbejder. Budgettet forelægges til godkendelse på en generalforsamling.

 

Udgifterne fordeles på medlemmerne i forhold til det i § 3 nævnte fordelingstal. I tilfælde af store uforudsete udgifter kan bestyrelsen opkræve ekstraordinære ydelser med én måneds varsel.

Opgørelse over fællesudgifter ved ejendommens drift i det forløbne regnskabsår forelægges på den årlige generalforsamling. Det ethvert medlem evt. påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter, at meddelelsen om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til medlemmerne. Bestyrelsen kan dog fastsætte en længere betalingsfrist.

 

Parcelforeningens udgifter, der skal dækkes gennem de af medlemmerne i henhold til nærværende paragraf påhvilende ydelser, er alle udgifter anført i nærværende vedtægt vedrørende fællesskabet - også enhver fremtidig udgift – i det omfang disse ikke er fordelt på de enkelte medlemmer, dvs. bl.a. udgifterne til ren- og vedligeholdelse af fællesarealer, herunder veje, græsslåning, snerydning mv., intern administration, og regnskabsaflæggelse.

 

 

§ 5

 

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er Parcelforeningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, med hensyn til at give, ændre og ophæve foreningens vedtægter.

 

Denne myndighed gælder også for beslutninger og hæftelser indgået på generalforsamlingen

 

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i April måned. Generalforsamlingen skal afholdes i Århus kommune.

 

Indkaldelse til generalforsamling, skal ske skriftligt af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel.

 

Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer, samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Alle forslag, inkl. forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. marts.

Forslagene skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Forslag og spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning

 

Generalforsamlingens dagsorden har følgende punkter:

 

1. Bestyrelsens beretning ved formanden.

2. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.

3. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af intern revisor.

7. Eventuelt.

 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen.

 

Beretningen underskrives af dirigenterne og formanden for bestyrelsen. Referatet offentliggøres til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

 

 

§ 6

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen derom.

Anmodningen skal bilægges angivelse af ønsket dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages varsel, senest 30 dage efter

anmodningen.

 

 

§ 7

 

AFSTEMNING.

 

På generalforsamlingen har hver husstand i foreningen, én stemme. Stemmeretten fortabes dog, såfremt den enkelte boligenhed er i restance.

 

De på generalforsamlingen forelagte sager, kan afgøres ved simpelt flertal.

Stemmeafgivningen skal være skriftligt, såfremt ét medlem forlanger det.

 

Ved afstemning om vedtægtsændringer eller vedtagelse af nye vedtægter, fordres at mindst 50 % af medlemmerne er fremmødt og at mindst 67 % af disse stemmer for forslaget.

 

Ændring i vedtægterne kan vedtages såfremt mindst 67 % af de fremmødte stemmer for forslaget, hvis forslaget har været fremlagt ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, ekstraordinære som ordinære. Der skal begge gange have været mindst 67 % flertal for det fremlagte forslag.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt ét medlem forlanger det.

 

Der kan kun stemmes ved én fuldmagt pr. fremmødt stemmeberettiget medlem. Eventuelle fuldmagter indsamles, dateres og opbevares af kassereren mindst 3 måneder efter generalforsamlingen

 

De i vedtægterne nævnte beløb, kan af bestyrelsen, efter generalforsamlingens godkendelse ændres, uden at dette betragtes som vedtægtsændringer.

 

 

§ 8

 

FORENINGENS MIDLER.

 

Foreningen tegnes økonomisk af formanden i forening med kassereren.

 

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, på baggrund af et fremsat samlet budget for det kommende år.

 

En eventuel kontingentændring træder i kraft ved første normale indbetalingsdag, efter vedtagelsen - uanset om der er sket forudbetaling.

 

Kontingentet forfalder til betaling halvårligt forud. Første gang 1. januar 2010.

 

Kontingentet til Parcelforeningen, indbetales af den enkelte ejer.

Kontingentindbetalingen kan ske til foreningens konto. Indbetalingstidspunktet er senest 14 dage fra forfaldsdag. Er indbetalingen ikke foretaget på sidste forfaldsdag, vil der blive pålagt en rykkergebyr på 200 kr. Såfremt der derefter ikke er betalt kan sagen - uden yderligere varsel - videregives til inkasso. De hermed forbundne udgifter, betales af skyldner.

 

Den likvide beholdning må ved regnskabsafslutningen pr. 31/12, højst andrage kr.

250.000. Ved likvid beholdning forstås kontant beholdning samt indestående på bank-, giro- og lignende konti. Det besluttes på førstkommende generalforsamling, hvorledes en eventuel likvid beholdning, større end ovennævnte, skal disponeres.

 

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne med en forholdsmæssig del, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på det enkelte medlem.

 

 

§ 9

SIKRING AF FORENINGENS MIDLER.

 

Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på girokonto.

 

Kun kassereren kan modtage indbetalinger i form af kontanter eller checks. For sådanne indbetalinger, skal der udstedes en kvittering og indbetalingen skal, inden 7 dage, indsættes på foreningens konto.

 

Udbetalinger skal ske efter følgende retningslinier:

- A. Beløb indtil kr. 3000,00 - kan udbetales af kassereren, mod kvittering.

- B. Beløb over kr. 3000,00 kan kun udbetales over foreningens kasse, mod 2 underskrifter

- formanden og kassereren.

 

Kassereren må ikke opbevare mere end kr. 3000,00 af foreningens midler på sin bopæl.

Kassereren skal udfærdige et specificeret regnskab, der viser alle bevægelser på

Foreningens konti.

Til vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte veje og stier, opretter foreningen en vejfond.

Vejfonden skal oprettes som en særskilt konto. Oplysning om bevægelser på kontoen indgår som en del af det samlede regnskab.

Vejfondens midler kan kun frigives, hvis bestyrelsen, ved almindeligt flertal, samt ved en generalforsamlingsbeslutning, har tilkendegivet, at midler kan frigives til de i paragraffen nævnte formål.

 

 

§ 10

Bestyrelsen

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-4 medlemmer, som vælges på den ordinære general forsamling.

Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, evt. næstformand, Kasserer og sekretær, således at formanden og kassereren ikke må afgå samme år.

På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer således kun for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Valgbare er alle over 18 år, der bor i Parcelforeningens område.

 

Ejere af ubebyggede grunde kan ikke vælges.

 

Stk.1

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

 

Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Sekretæren eller dennes stedfortræder, udfærdiger fra hvert bestyrelsesmøde et referat, som tilsendes de øvrige medlemmer i bestyrelsen hurtigst muligt derefter.

 

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang om året eller når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.

 

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor, som forestår regnskabsafslutningen.

 

Revisoren skal gennemgå regnskabet kritisk og forvisse sig om, at de i

regnskabet opførte aktiver er til stede. Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

 

Stk.2

Bestyrelsen har ledelsen af Parcelforeningens daglige anliggender.

 

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af områdets fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter områdets karakter må anses for påkrævede.

 

Bestyrelsen foranlediger, at der føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.

 

 

§ 11

Tegningsret

 

Parcelforeningen forpligtiges ved underskrift af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 12

Revision

 

Parcelforeningens regnskab revideres af en revisor, der skal vælges af generalforsamlingen.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

 

§ 13

 

Påtaleberettiget

 

Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægter er Parcelforeningen ved dennes bestyrelse og Århus kommune Magistratens 2. Afdeling.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Tranbjerg, den 10. december 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Tiltrådt af bestyrelsen:

 

 

 

_____________________                                               _________________

 

Steen Nielsen, Formand                                                   Mogens Olesen, Næstformand

 

 

 

 

_____________________                                               _________________

 

Jan Buus Lindberg, Kasserer                                          René Laursen, Sekretær                 


 

 

 

Parcelforeningen Trankær Mosevej Ib og Ic CVR nr. 34 11 95 62